تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

  • Info@novintajhizazma.com
  • 02155177631 | 09125287842

الک آزمایشگاهی خاک

الک آزمایشگاهی وسیله ای است که برای جدا سازی عناصر دلخواه از مواد غیر خواسته شده یا برای تعیین مشخصات توزیع اندازه ی ذرات یک نمونه استفاده می شود و معمولا این کار با استفاده از یک صفحه ی بافته شده نظیر یک توری یا شبکه ی مشبک صورت می گیرد. در آشپزی از الک برای جدا سازی و تفکیک توده ای از مواد به شکل اجزای خشک نظیر آرد و هم چنین برای تحت تاثیر هوا قرار دادن و ترکیب کردن آن ها استفاده می شود .

 

الک آزمایشگاهی خاک
الک آزمایشگاهی خاک

 

مشخصات الک آزمایشگاهی خاک خوب :

* کیفیت فریم الک آزمایشگاهی

* جوشکاری یا لحیم کاری توری الک به فریم

* کیفیت بافت توری الک آزمایشگاهی

اشتراک گذاری :

SPT

SPT
اس پی تی
اشتراک گذاری :
دستگاه سه محوری خاک

سه محوری خاک

دستگاه آزمایش سه محوری خاک یکی از بهترین روشها برای اندازه گیری خواص مکانیکی از جمله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد ، آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می باشد .

ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗـﻊ‬ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ‏ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳـﻂ‬ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﺎﺋﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻨﺶ، ﺗﻨﺶ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 

اشتراک گذاری :

کانال تلگرام

جدید ترین محصولات ما

اینستاگرام

جدیدترین محصولات

تلفن شرکت جهت سفارش

02155177631

تماس با مدیریت

09124161279