یکشنبه , 09 آذر , 1399

دستگاه سه محوری خاک

 

دستگاه سه محوری خاک

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش سه محوری خاک یکی از بهترین روشها برای اندازه گیری خواص مکانیکی از جمله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد ، آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می باشد .

ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗـﻊ‬ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ‏ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳـﻂ‬ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﺎﺋﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻨﺶ، ﺗﻨﺶ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

ورود بـه سـایت

تماس با مـا

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی خاک ، آسفالت ،قالب بتن

تلفن : 55177631 - 55177646

مدیریت : 09124161279

مسئول فروش : 09120647187

آدرس: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 18.5، خیابان بهرام، پلاک 9

مدیر عامل : نوری زاده