تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

  • Info@novintajhizazma.com
  • 02155177631 | 09125287842

سه محوری خاک

دستگاه سه محوری خاک

سه محوری خاک

دستگاه آزمایش سه محوری خاک یکی از بهترین روشها برای اندازه گیری خواص مکانیکی از جمله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد ، آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می باشد .

ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗـﻊ‬ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ‏ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳـﻂ‬ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﺎﺋﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻨﺶ، ﺗﻨﺶ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 

اشتراک گذاری :

کانال تلگرام

جدید ترین محصولات ما

اینستاگرام

جدیدترین محصولات

تلفن شرکت جهت سفارش

02155177631

تماس با مدیریت

09124161279